CAMBIO DE VIDA fragment 2

El recent treball artístic de Marta Povo són dibuixos a llapis de 30×40 cm. molt especials, amb dissenys geomètrics canalitzats en viu de Yantres i Mandales. Sembla que és una creació enfocada a la meditació contemplativa i a l’harmonia dels nostres espais. És una nova aportació de geometria sagrada saludable, rebuda ara per afavorir el canvi vibratori i conciencial d’aquest moment. Tot aquest projecte està altament beneït i volem facilitar la seva expansió posant tots aquests dibuixos disponibles al públic en general, i especialment als qui realitzen meditació o mindfulness. La primera sèrie disponible és de 33 imatges i es presenten en diferents formats en reproduccions d’alta qualitat (veure a baix).

Un yantra es podria definir com un ‘mantra’, però en lloc de sonor és visual. Tot disseny té i conté una vibració, un missatge, un codi, una força que emana, que vibra i transmet o transporta aquesta vibració a la persona que visualitza aquella imatge. Els símbols i tota la iconografia que ens envolta diàriament, està carregada de ‘informació’. És com si un yantra tingués un ‘programa’ concret, perquè tota imatge visual, bé sigui un gran quadre o una petita postal, conté una ‘intenció’ i unes determinades formes (geometria) i colors (llum) que vibren en una freqüència i emanen alguna cosa, ja sigui harmònica i saludable, o bé sigui inharmònica i alteradora. No tots els yantres són mandales, ni són circulars. El yantra és un símbol més genèric, és més abarcant i a vegades no tenen ‘bindu’, el punt central de focalització. No obstant això, la paraula yantra és menys coneguda que la paraula mandala i podríem definir les dues com a mantres visuals. Perquè en realitat, la funció d’un mantra i un yantra és la mateixa: TRANSMETRE INFORMACIÓ, emanar, expandir un missatge, emetre un codi o vibrar en una determinada freqüència, que és la que arriba a nosaltres com a espectadors d’aquella imatge.

La col·lecció de dibuixos canalitzats de Yantres i Mandales de Marta Povo, va ser realitzada de manera altament inspiracional durant la segona meitat de l’any 2022, sorprenentment sense realitzar cap càlcul ni mesura, tan sols dibuixant lliurement amb el compàs i amb una precisió inusual durant uns minuts. Una vegada plasmat cada disseny rebut, Marta passava hores amb els llapis de color per a acabar el yantra, mentre rebia la seva paraula clau i la seva funció. La finalitat d’aquesta col·lecció és simplement meditar, contemplar i visualitzar imatges harmòniques rebudes per a aquesta llarga etapa actual de transició. Dels més de 50 dibuixos plasmats i documentats en 3 mesos, es van triar 33 imatges carregades d’informació harmònica, saludable i evolutiva. Aquesta primera sèrie de dissenys harmònics de Marta Povo (ella continua dibuixant…) consta de tres grups temàtics: 18 imatges de temes psico-anímics, 8 imatges de Devas de la Naturalesa, i 6 imatges de Chakres.

La pràctica de visualitzar aquests 33 Yantres o mantres visuals, a cadascun li pot evocar coses diferents, perquè la pràctica meditativa així ho confirma; no obstant això, cadascun dels dibuixos canalitzats van de bracet d’una paraula-clau i d’un text (també canalitzat) que ens enfoca a un tema concret; aquesta paraula indica breument el sentit de la meditació, o el tema que ens pot evocar, o ajudar a treballar-lo internament, o ens facilita el visualitzar aquell tema relacionat a la nostra vivència personal. Són elements adequats per a meditació, focalització, escoles, centres terapèutics, habitatges, oficines, i com a elements harmònics de decoració.

Observa tots els yantres i mandales i entrant a la botiga podràs veure els preus i la qualitat de accedeix a CADA YANTRA en els diferents tamanys de targeta de cartulina satinada de DinA5, o quadrades de 21×21 cm. Pots accedir també a la caixa sencera: Colecció Completa A5.  o bé als cartells de 30 x 40 cm, o als quadres enmarcats de 25 x 25 cm

FOLLETÒ DE LES CARTES dels Yantres Harmònics i la seva utilització en les Lectures Energètiques

Els Yantres, dissenys i arquetips de Marta Povo tenen una autoria que s’ha de respectar internacionalment i  estàn protegits amb un Copyright:  . Las reproduccions a la venda dels yantres NO tenen cap marca d’aigua o Copyright (només ho veiem per internet, degut al fàcil plagi…) i totes les tarjetes i cartells son totalment nets i exactament iguals que els dibuixos originals de Marta Povo.

Clica en CADA Yantra Harmònic (Coleccions 2022 i 23) para tenir més informació, el seu codi i la seva funció:

  03- NUEVOS VÍNCULOS 04- yantra LIBRE ALBEDRÍO 05- Yantra de la DUALIDAD   02- Yantra NUEVA VISIÓN  06- Yantra de la ARMONÍA  12- Yantra de la SINTONÍA 13- Yantra de los RECURSOS 10- Yantra de la PLENITUD 14- Yantra de la TERNURA 15- Yantra de la VITALIDAD 11- Yantra de la UNIÓN  16- Yantra de SERENIDAD 17- Yantra de la VISIÓN HOLÍSTICA 18- Yantra de la NUEVA VIBRACIÓN MONTANYA21- Deva de las TIERRAS

 24- Deva ARBÓREO 25- Deva FLORAL 26- Deva ANIMAL   20- Deva de GAIA 28- Yantra del SEXTO CHAKRA 29- Yantra del QUINTO CHAKRA 30- Yantra del CUARTO CHAKRA 31- Yantra del TERCER CHAKRA 32- Yantra del SEGUNDO CHAKRA 33- Yantra del PRIMER CHAKRA

Nova COLECCIÓ de Yantres Harmònics del 2023:

34- Yantra del SÉPTIMO CHAKRA 35- Yantra de la AMABILIDAD 36- Yantra de la EVOLUCIÓN Yantra de la DELICADEZA 38- Yantra de la ALEGRIÍA Yantra del TIEMPO Yantra de las INICIATIVAS Yantra de PROTECCIÓN 42- Yantra del SILENCIO 43- Yantra de la EMPATÍA 44- Yantra de la PAZ 45- Yantra de la BONDAD 46- Yantra de la ECUANIMIDAD Yantra de las 12 DIMENSIONES Yantra APERTURA

Descobreix les ENERGÍES y FREQÜÈNCIES QUE EMETEN ELS YANTRES HARMÒNICS:

Seguidament veuràs les paraula-clau, i un llistat on es resumeix alguns efectes i función evolutives; és com una mena de guia i pauta energètica, tot i que que cada persona que els treballi pot tenir moltes altres experiències meditatives, segons el seu bagatge anímic o nivell de consciència. El que sabem fins ara sobre aquests Yantres i mandales canalitzats és que són molt inspiradors, relaxants, protectors, focalizadors i potenciadors de la nostra Essència anímica. Marta apreciarà i documentarà que tu li aportis altres efectes i experiències constatades, que enriqueixin aquest projecte meditatiu.

01- Yantra CANVI DE VIDA- Visualització sobre possibles canvis a realitzar, nova actitud enfront de la teva experiència anímica, idees fresques, diferents, atreviment, nous portals dimensionals i experiències vitals insospitades.

02- Yantra de la NOVA VISIÓ- Un portal cap a visions diferents de la teva quotidianitat, superació de motlles i patrons familiars o obsolets, obertura de ment, subtilesa energètica, visió de futur, flexibilitat i evolució.

03- Yantra dels NOUS VINCLES- Revisió dels vincles personals i laborals, reflexió sobre com estimem, veure altres possibilitats de relacionar-nos, obrir-se al canvi social, comprendre la veritable empatia entre ànimes afins.

04- Yantra del LLIURE ALBIR- Sentir la força del ‘deixar anar’, captar la capacitat de decidir lliurement, veure els condicionants que ens lliguen, percebre la força d’autodeterminació de la teva ànima, sentir la teva llibertat com ser autònom i creador.

05- Yantra de la DUALITAT- Integrar aquest pla encarnat que hem triat viure, entendre l’experiència dual i canviant, integrar el que és oposat en tu mateix, acceptar els inconvenients com a part de l’evolució.

06- Yantra de l’HARMONIA– Visualització de la dolça força de la bellesa, sentir la pau que ens emet tot l’harmònic en el nostre entorn, atreure a la teva vida les forces sanes i equilibrades, saber veure l’harmonia més enllà de la distopia.

07- Yantra del PROPÒSIT- Visualitzar el focus i direcció dels nostres passos i avanços, sentir cap a on et dirigeixen les teves decisions, reconduir els teus propòsits cap a la voluntat de la teva ànima en l’Ara.

08- Yantra de la MEDITACIÓ- Sentir la serenitat, calma i equilibri de la pràctica meditativa, entrar en comunió amb la pau i l’infinit, visualitzar la simplicitat i força del silenci intern, concentrar-se en el no-res.

09- Yantra de l’EQUILIBRI- Reflexió sobre l’equilibri harmònic de tot el que ocorre encara que no ho entenguem, sentir la balança de la justícia sense judicis, gaudir de la bondat, la bellesa i l’ensenyament de tota vivència.

10- Yantra de la PLENITUD- Percebre la rodonesa i exuberància de les coses ben fetes, imaginar la pau que emanem en sentir-nos plens i complets, gaudir de la salut, el benestar i l’expansió en tots els seus aspectes.

11- Yantra de la UNIÓ- Percebre la força de la germanor i la fraternitat, la unificació i interdependència entre tots els éssers, veure el bell fil que ens uneix com a membres d’un tot unificat connectat a la Font.

12- Yantra de la SINTONIA- Sentir la fina línia existent entre tu i l’altre, veure les similituds entre els oposats, visualitzar la força que ens unifica i assembla, captar la força de la pau i la concòrdia en aquest pla terrenal.

13- Yantra dels RECURSOS- Visualitzar l’abundància de recursos i possibilitats, captar el fruit que conté tota experiència vivencial, confiar en la provisió de recursos naturals i universals.

14- Yantra de la TENDRESA- Reflexió sobre la duresa innecessària d’algunes experiències, sentir l’àgil, subtil i fàcil que és la suavitat entre les persones, la tolerància i la dolçor.

15- Yantra de la VITALITAT- Sentir la força expansiva, mòbil i brillant de les actituds vitals, percebre la força jove i incondicional del nostre interior i en l’entorn, captar i viure el nostre potencial energètic.

16- Yantra de la SERENITAT- Visualitzar lo equilibrat i estàtic que és sentir-se serè i tranquil internament, captar la pau, la simplicitat i la plenitud de quan un està en connexió amb la Font o el Tot circumdant.

17- Yantra de la VISIÓ HOLÍSTICA- Percebre una perspectiva panoràmica de les múltiples possibilitats, la teva ment oberta, les diferents versions que podem donar a ‘la mateixa cosa’, les múltiples alternatives i opcions a triar.

18- Yantra de la NOVA VIBRACIÓ- Visualitzar sovint aquesta imatge minimalista és una manera d’integrar els nous camps d’energia ordenada, diferent i coherent, per a l’aquesta nova etapa de la Terra i la Humanitat.

19- Yantra del VÉSICA PISCIS- Representa l’Origen de la Geometria: dos triangles que neixen de la unió de dos cercles en fusionar els seus ràdis, on apareixen 2 triangles equilàters (espiritualitat i matèria). Tots els polígons existents contenen el patró triangular. Visualitzar el Vésica Piscis és integrar el poder de la sagrada geometria.

20- Deva de GAIA- Un yantra que representa l’esperit de la Terra, la força nutrient de l’aigua, els tres regnes i l’atmosfera. Visualització i integració de la mare observadora i dadora incondicional de Vida.

21- Deva de la TERRA– Representa l’esperit de les terres i els substrats de cultiu, les forces minerals que donen vida, recer i sustentació a tots els regnes existents. En visualitzar-ho s’integra la força de l’Element Terra.

22- Deva MINERAL- És el yantra que sintetitza el poder de tots els cristalls, minerals i gemmes que aporten bellesa, riquesa, força, solidesa i estructura al planeta.

23- Deva de l’AIGUA- Síntesi geomètrica i patró energètic de l’ànima de l’Aigua en tota la seva expansió, puresa, fluïdesa i energia nutrient, que tot ho vivifica i mobilitza. En visualitzar-ho s’integra la força de l’Element Aigua.

24- Deva ARBORI- Yantra de l’esperit dels arbres, en tota la seva magnitud i senzillesa com a llavor, fusta, sàvia, fulles i fruits de geometria esfèrica. En visualitzar-ho s’integra la força de l’Element Fusta.

25- Deva FLORAL- Signatura o esperit de les flors en totes les seves manifestacions i colors, el yantra d’un deva floral venusià i genèric, germanat a la verda vegetació terrestre.

26- Deva ANIMAL- Símbol de l’esperit del regne animal, arquetip o yantra que mostra la forma geomètrica genèrica de tots els nostres germans animals, terrestres, aeris i aquàtics.

27- Deva del FOC- Ànima o esperit del foc que alimenta, cou, forja, escalfa suaument la vida, o destrueix el que no és constructiu i evolutiu. En visualitzar-ho s’integra la força de l’Element Foc.

28- Yantra del CHAKRA 6, Ajna- El sisè nucli de la consciència està relacionat al coneixement i la visió intuïtiva, a la plenitud del raciocini, a la integració de la ment amb l’ànima i a l’execució creativa.

29- CHAKRA 5, Gola- El Yantra del cinquè nucli de consciència està associat a la veritat, la transparència, la sinceritat, al propòsit real i comunicació clara de la nostra pròpia Presència anímica.

30- CHAKRA 4, Cor- Un disseny mandàlic del quart nucli de consciència, relacionat amb la manifestació de l’Amor, la compassió, el servei i l’entrega, l’autoestima, el respecte i l’adaptabilitat.

31- CHAKRA 3, Plexe Solar- Yantra del tercer nucli *conciencial, associat a la personalitat, l’autoconeixement, el poder, el propòsit dirigit i la maduració de la nostra individualitat en procés d’aprenentatge.

32- CHAKRA 2, Hara- Yantra del centre vital de l’Ésser humà, un nucli de consciència que regeix la capacitat de crear, inventar i estabilitzar, la comunitat, el clan o la família, la salut, la vitalitat i l’existència terrenal.

33- CHAKRA 1, Arrel- Yantra de primer nucli energètic associat a la força Kundalini, a la regeneració existencial, a la supervivència i el treball, a la sexualitat i a l’arrelament de l’ànima en aquest pla.

________________________________________________________________________

SEGONA COLECCIÓ 2023:

34- Yantra del SÉPTIM CHAKRA: visualizació del centre energétic que ens vincula amb la nostra conciencia superior, amb les entitats del Cosmos i els guíes, i amb el nostre projecte existencial.

35- Yantra de la AMABILTAT: sentir la capacitat d’entrega, activar l’atenció plena, la dedicació i la generositat; comprendre el concepte de de ser ‘amable’ com algú digne de ser amat o estimat.

36- Yantra de l’EVOLUCIÓ: visualització del procés paulatí de transformació i  trascendència deun mateix, del respee cap al aprenentatge realitzat i  al gran bagatge anímic que un té.

37- Yantra de la DELICADESA: llavor de la força harmònica que impulsa a tractar amb molta cura i mimo a tot ser viu en procés d’evolució, i a un mateix, amb atenció, tendresa i finor.

38- Yantra de l’ALEGRIA: ressonància harmònica amb l’alegria o força agermanada a l’amor universal, sentint la profunda alegria de viure, d’explorar l’existencia i de sentir la sacralitat de la Vida.

39- Yantra del TEMPS: yantra ressonador per relativitzar els temps marcats per l’hombre, i sintonitzar amb el nou factor temps simultani en el que estem entrant.

40- Yantra de les INICIATIVES: sintonitzar amb varies possibilitats creatives, sortir saviament de la roda de la rutina i explorar la força motora d’iniciar idees o projectes nous.

41- Yantra de la PROTECCIÓ: visualitzar i resronar amn una força d’assistència energètica i espiritual incondicional i percebre un blindatge que ens protegeix de la baixa vibració.

42- Yantra del SILENCI: sintonia amb la força del sò natural de l’Univers i amb la completa absència de codis superposats mentals, emocionals i/o socials.

43- Yantra de l’EMPATIA: codi d’identificació amb la trajectoria vital d’altres sers al nostre voltant, en la solidaritat, la benevolencia i l’humanitarisme.

44- Yantra de la PAU: ressonància amb la gran força harmònica, sanadora i nutrient de la pau mundial, de la pacificació d’emocions i creences limitants i del passat bèlic mundial.

45- Deva de la MONTANYA: yantra ressonador amb l’esprit de totes les montanyes, com ents poderosos de la Terra i llocs majestuosos per amplificar la conciència.

46- Yantra de la BONDAT: observar la capacidad innata de pureça, honestedad i simplicitat, sintonitzant amb les forces i els actes de’innocencia i benignitat en el nostre entorn.

47- Yantra de l’EQUANIMITAT: un ressonador per fomentar la visió imparcial i neutra, l’absència de judicis i opinions, la força equilibrada del centre, la unitat i la equitat.

48- Yantra de les DIMENSIONS: imatge de les diferents realitats vivencials del Ser Humà, biològiques, instintives, energètiques, psicològiques i anímiques, les 12 dimensions de la Dualitat conectades a una matriu espiritual o Unitat.

Fins ara hem constatat que aquests Yantres Harmònics son inspiradors, relaxants, protectors, focalizadors i potenciadors de la nostra Essència anímica. Marta Povo apreciarà (i documentarà) que TU li aportis altres efectes i experiencies constatades, que enriqueixin aquest projecte meditatiu i evolutiu. Gràcies per la teva aportació!. Whatsapp:  +34 629501829

Els 3 tamanys de reproduccions dels Yantres Harmònics que facilitem a la nostra Botiga OnLine son:

30 x 40 cm (cartel), 21 x 21 cm (cuadro) y 21 x 14,5 cm ( tarjetas A5):

maqueta llibre simbologia