17-OK-logo-Reiki-Geocrom-SIN letrasPROGRAMA/preu/OnLine  ·  VIDEO

En aquest taller s’envia un text de 110 pàgines i 14 extensos AUDIOS, i altres documents interactius; es pot estar en comunicació directa amb Marta Povo, creadora i impulsora del mètode des del 1994. En aquest curs a distància de primer nivell s’aprenen els conceptes bàsics de Color i Forma, de Llum i Geometria Sagrada, el Diagnòstic Causal i energètic del mètode de sanació Geocrom. S’expliquen a fons les funcions terapèutiques i psico-anímiques de 20 Arquetips de la Geocromoterapia (en total existeixen 77 Arquetips Geocrom) i la resta s’aprenen a traballar-los en el curs ‘Mètode Geocrom, Segon Nivell’, després d’haber practicat els 20 primers codis sanadors. Per accedir a ‘tota’ la formació de la Geocromoterapia, s’ha de realitzar en algún moment el segón nivell, sempre després d’acabar aquesta Iniciació.  Contacte: geocrom.martapovo@gmail.com

· INSCRIPCIÓ, PAGAMENT i decàrrega d’aquest curs OnLine (texte i audios)

 Les persones que vulguin formar-se al complert amb Marta Povo de forma pautada, amb 18 mòduls per Zoom, aconsellem realitzar el seminari ANUAL del 2025: M.A.S.H: Medicina Harmònica del Ser Humà

Audio: ¿QUÉ ES REALMENT LA SANACIÓ GEOCROM?