CAMBIO DE VIDA fragment 2

El recent treball artístic de Marta Povo són dibuixos a llapis de 30×40 cm. molt especials, amb dissenys geomètrics canalitzats en viu de Yantres i Mandales. Sembla que és una creació enfocada a la meditació contemplativa i a l’harmonia dels nostres espais. És una nova aportació de geometria sagrada saludable, rebuda ara per afavorir el canvi vibratori i conciencial d’aquest moment. Tot aquest projecte està altament beneït i volem facilitar la seva expansió posant tots aquests dibuixos disponibles al públic en general, i especialment als qui realitzen meditació o mindfulness. La primera sèrie disponible és de 33 imatges i es presenten en diferents formats en reproduccions d’alta qualitat (veure a baix).

Un yantra es podria definir com un ‘mantra’, però en lloc de sonor és visual. Tot disseny té i conté una vibració, un missatge, un codi, una força que emana, que vibra i transmet o transporta aquesta vibració a la persona que visualitza aquella imatge. Els símbols i tota la iconografia que ens envolta diàriament, està carregada de ‘informació’. És com si un yantra tingués un ‘programa’ concret, perquè tota imatge visual, bé sigui un gran quadre o una petita postal, conté una ‘intenció’ i unes determinades formes (geometria) i colors (llum) que vibren en una freqüència i emanen alguna cosa, ja sigui harmònica i saludable, o bé sigui inharmònica i alteradora. No tots els yantres són mandales, ni són circulars. El yantra és un símbol més genèric, és més abarcant i a vegades no tenen ‘bindu’, el punt central de focalització. No obstant això, la paraula yantra és menys coneguda que la paraula mandala i podríem definir les dues com a mantres visuals. Perquè en realitat, la funció d’un mantra i un yantra és la mateixa: TRANSMETRE INFORMACIÓ, emanar, expandir un missatge, emetre un codi o vibrar en una determinada freqüència, que és la que arriba a nosaltres com a espectadors d’aquella imatge.

La col·lecció de dibuixos canalitzats de Yantres i Mandales de Marta Povo, va ser realitzada de manera altament inspiracional durant la segona meitat de l’any 2022, sorprenentment sense realitzar cap càlcul ni mesura, tan sols dibuixant lliurement amb el compàs i amb una precisió inusual durant uns minuts. Una vegada plasmat cada disseny rebut, Marta passava hores amb els llapis de color per a acabar el yantra, mentre rebia la seva paraula clau i la seva funció. La finalitat d’aquesta col·lecció és simplement meditar, contemplar i visualitzar imatges harmòniques rebudes per a aquesta llarga etapa actual de transició. Dels més de 50 dibuixos plasmats i documentats en 3 mesos, es van triar 33 imatges carregades d’informació harmònica, saludable i evolutiva. Aquesta primera sèrie de dissenys harmònics de Marta Povo (ella continua dibuixant…) consta de tres grups temàtics: 18 imatges de temes psico-anímics, 8 imatges de Devas de la Naturalesa, i 6 imatges de Chakres.

La pràctica de visualitzar aquests 33 Yantres o mantres visuals, a cadascun li pot evocar coses diferents, perquè la pràctica meditativa així ho confirma; no obstant això, cadascun dels dibuixos canalitzats van de bracet d’una paraula-clau i d’un text (també canalitzat) que ens enfoca a un tema concret; aquesta paraula indica breument el sentit de la meditació, o el tema que ens pot evocar, o ajudar a treballar-lo internament, o ens facilita el visualitzar aquell tema relacionat a la nostra vivència personal. Són elements adequats per a meditació, focalització, escoles, centres terapèutics, habitatges, oficines, i com a elements harmònics de decoració.

Observa (en petit) tots els yantres i mandales i accedeix a CADA Targeta de DinA5.

Accedeix a la caixa: Colecció Completa A5.  Accedeix a cartells de 30 x 40 cm, o als quadres enmarcats de 25 x 25 cm

04:W04- LIBRE ALBEDRÍO 09:EQUILIBRIO peque 07:+DIRECCIO -QUA- peque 02:W02- NUEVA VISIÓN   01: 08:W08- MEDITACIÓN12:W12- SINTONIA 10:W10- PLENITUD  17:W17-VISION HOLISTICA 15:VITALIDAD OK peque 18:W18- NUEVA VIBRACION 21:W21- DEVA TERRA                               22:MINERAL OK                      24:W24- deva ARBOREO 25:W25- Deva FLORAL 26:W26- ANIMAL 27:W27- DEVA FUEGO 23:+AIGUA OK- QUA 03:W03- NUEVOS VÍNCULOS 20:DEVA GAIA- mini 16:SERENIDAD OK peque 19:W19- VESICA PISCIS qua 06:W06- ARMONÍA 28:W28- CHAKRA 6 29:W29- CHAKRA 5 30:chakra 4 ok peque 31:CHAKRA 3 OK peque 32:CHAKRA 2 ok peque 33:CHAKRA 1 OK peque11:11- UNIÓN -BQ 13: RECURSOS OK 14:W14- TERNURA 05:DUALIDAD


Seguidament veuràs les paraula-clau, i un llistat on resumim alguns efectes a manera de guia, encara que cadascun pot tenir moltes altres experiències meditatives, segons el seu bagatge anímic o nivell de consciència. El que sabem fins ara d’aquests Yantres i Mandales és que són molt inspiradors, relaxants, protectors, focalizadors i potenciadors de la nostra Essència anímica. Marta apreciarà i documentarà que tu li aportis altres efectes i experiències constatades, que enriqueixin aquest projecte meditatiu.

01- Yantra CANVI DE VIDA- Visualització sobre possibles canvis a realitzar, nova actitud enfront de la teva experiència anímica, idees fresques, diferents, atreviment, nous portals dimensionals i experiències vitals insospitades.

02- Yantra de la NOVA VISIÓ- Un portal cap a visions diferents de la teva quotidianitat, superació de motlles i patrons familiars o obsolets, obertura de ment, subtilesa energètica, visió de futur, flexibilitat i evolució.

03- Yantra dels NOUS VINCLES- Revisió dels vincles personals i laborals, reflexió sobre com estimem, veure altres possibilitats de relacionar-nos, obrir-se al canvi social, comprendre la veritable empatia entre ànimes afins.

04- Yantra del LLIURE ALBIR- Sentir la força del ‘deixar anar’, captar la capacitat de decidir lliurement, veure els condicionants que ens lliguen, percebre la força d’autodeterminació de la teva ànima, sentir la teva llibertat com ser autònom i creador.

05- Yantra de la DUALITAT- Integrar aquest pla encarnat que hem triat viure, entendre l’experiència dual i canviant, integrar el que és oposat en tu mateix, acceptar els inconvenients com a part de l’evolució.

06- Yantra de l’HARMONIA– Visualització de la dolça força de la bellesa, sentir la pau que ens emet tot l’harmònic en el nostre entorn, atreure a la teva vida les forces sanes i equilibrades, saber veure l’harmonia més enllà de la distopia.

07- Yantra del PROPÒSIT- Visualitzar el focus i direcció dels nostres passos i avanços, sentir cap a on et dirigeixen les teves decisions, reconduir els teus propòsits cap a la voluntat de la teva ànima en l’Ara.

08- Yantra de la MEDITACIÓ- Sentir la serenitat, calma i equilibri de la pràctica meditativa, entrar en comunió amb la pau i l’infinit, visualitzar la simplicitat i força del silenci intern, concentrar-se en el no-res.

09- Yantra de l’EQUILIBRI- Reflexió sobre l’equilibri harmònic de tot el que ocorre encara que no ho entenguem, sentir la balança de la justícia sense judicis, gaudir de la bondat, la bellesa i l’ensenyament de tota vivència.

10- Yantra de la PLENITUD- Percebre la rodonesa i exuberància de les coses ben fetes, imaginar la pau que emanem en sentir-nos plens i complets, gaudir de la salut, el benestar i l’expansió en tots els seus aspectes.

11- Yantra de la UNIÓ- Percebre la força de la germanor i la fraternitat, la unificació i interdependència entre tots els éssers, veure el bell fil que ens uneix com a membres d’un tot unificat connectat a la Font.

12- Yantra de la SINTONIA- Sentir la fina línia existent entre tu i l’altre, veure les similituds entre els oposats, visualitzar la força que ens unifica i assembla, captar la força de la pau i la concòrdia en aquest pla terrenal.

13- Yantra dels RECURSOS- Visualitzar l’abundància de recursos i possibilitats, captar el fruit que conté tota experiència vivencial, confiar en la provisió de recursos naturals i universals.

14- Yantra de la TENDRESA- Reflexió sobre la duresa innecessària d’algunes experiències, sentir l’àgil, subtil i fàcil que és la suavitat entre les persones, la tolerància i la dolçor.

15- Yantra de la VITALITAT- Sentir la força expansiva, mòbil i brillant de les actituds vitals, percebre la força jove i incondicional del nostre interior i en l’entorn, captar i viure el nostre potencial energètic.

16- Yantra de la SERENITAT- Visualitzar lo equilibrat i estàtic que és sentir-se serè i tranquil internament, captar la pau, la simplicitat i la plenitud de quan un està en connexió amb la Font o el Tot circumdant.

17- Yantra de la VISIÓ HOLÍSTICA- Percebre una perspectiva panoràmica de les múltiples possibilitats, la teva ment oberta, les diferents versions que podem donar a ‘la mateixa cosa’, les múltiples alternatives i opcions a triar.

18- Yantra de la NOVA VIBRACIÓ- Visualitzar sovint aquesta imatge minimalista és una manera d’integrar els nous camps d’energia ordenada, diferent i coherent, per a l’aquesta nova etapa de la Terra i la Humanitat.

19- Yantra del VÉSICA PISCIS- Representa l’Origen de la Geometria: dos triangles que neixen de la unió de dos cercles en fusionar els seus ràdis, on apareixen 2 triangles equilàters (espiritualitat i matèria). Tots els polígons existents contenen el patró triangular. Visualitzar el Vésica Piscis és integrar el poder de la sagrada geometria.

20- Deva de GAIA- Un yantra que representa l’esperit de la Terra, la força nutrient de l’aigua, els tres regnes i l’atmosfera. Visualització i integració de la mare observadora i dadora incondicional de Vida.

21- Deva de la TERRA– Representa l’esperit de les terres i els substrats de cultiu, les forces minerals que donen vida, recer i sustentació a tots els regnes existents. En visualitzar-ho s’integra la força de l’Element Terra.

22- Deva MINERAL- És el yantra que sintetitza el poder de tots els cristalls, minerals i gemmes que aporten bellesa, riquesa, força, solidesa i estructura al planeta.

23- Deva de l’AIGUA- Síntesi geomètrica i patró energètic de l’ànima de l’Aigua en tota la seva expansió, puresa, fluïdesa i energia nutrient, que tot ho vivifica i mobilitza. En visualitzar-ho s’integra la força de l’Element Aigua.

24- Deva ARBORI- Yantra de l’esperit dels arbres, en tota la seva magnitud i senzillesa com a llavor, fusta, sàvia, fulles i fruits de geometria esfèrica. En visualitzar-ho s’integra la força de l’Element Fusta.

25- Deva FLORAL- Signatura o esperit de les flors en totes les seves manifestacions i colors, el yantra d’un deva floral venusià i genèric, germanat a la verda vegetació terrestre.

26- Deva ANIMAL- Símbol de l’esperit del regne animal, arquetip o yantra que mostra la forma geomètrica genèrica de tots els nostres germans animals, terrestres, aeris i aquàtics.

27- Deva del FOC- Ànima o esperit del foc que alimenta, cou, forja, escalfa suaument la vida, o destrueix el que no és constructiu i evolutiu. En visualitzar-ho s’integra la força de l’Element Foc.

28- Yantra del CHAKRA 6, Ajna- El sisè nucli de la consciència està relacionat al coneixement i la visió intuïtiva, a la plenitud del raciocini, a la integració de la ment amb l’ànima i a l’execució creativa.

29- CHAKRA 5, Gola- El Yantra del cinquè nucli de consciència està associat a la veritat, la transparència, la sinceritat, al propòsit real i comunicació clara de la nostra pròpia Presència anímica.

30- CHAKRA 4, Cor- Un disseny mandàlic del quart nucli de consciència, relacionat amb la manifestació de l’Amor, la compassió, el servei i l’entrega, l’autoestima, el respecte i l’adaptabilitat.

31- CHAKRA 3, Plexe Solar- Yantra del tercer nucli *conciencial, associat a la personalitat, l’autoconeixement, el poder, el propòsit dirigit i la maduració de la nostra individualitat en procés d’aprenentatge.

32- CHAKRA 2, Hara- Yantra del centre vital de l’Ésser humà, un nucli de consciència que regeix la capacitat de crear, inventar i estabilitzar, la comunitat, el clan o la família, la salut, la vitalitat i l’existència terrenal.

33- CHAKRA 1, Arrel- Yantra de primer nucli energètic associat a la força Kundalini, a la regeneració existencial, a la supervivència i el treball, a la sexualitat i a l’arrelament de l’ànima en aquest pla.

Els 3 tamanys de reproduccions de Yantres que facilitem des de la nostra Botiga OnLine son: 30×40 cm, 21×21 cm y tarjetes de 21×14,5 cm (A5):