PRINCIPIS DE LA VISIÓ GEOCROM EN RELACIÓ A LA SALUT  i L’EVOLUCIÓ

CARTEL GEOROM-22La Geocromoterapia és l’aplicació d’una nova visió sanadora sobre les propietats terapèutiques de la sagrada Geometria i els colors de la Llum. Es tracta de principis, de lleis de creixement i de freqüències universals o claus que vénen especificades en els 77 Codis Geocrom existents fins avui. El Sistema Geocrom va ser inspirat durant mesos per Marta Povo entre 1994 i 1996, i aquests codis o arquetips universals van ser emprats com a ‘claus’, pautes o principis actius de connotacions evolutives i auto-sanadores per a l’Ésser humà.

L’home és clarament ‘reactiu’ a aquests codis universals de la Geometria i del Color, i tots els éssers vius ‘ressonem’ amb aquestes forces de creixement harmònic, dins del Camp Unificat. Així la Geocromoterapia és un nou paradigma basat en l’íntima relació entre l’ésser humà i la geometria lumínica, entre l’Univers i la salut i plenitud espiritual de l’individuu i el seu entorn. Aquest mètode de sanació quàntica ha seguit desenvolupant-se i consolidant-se fins avui per pura experiència empírica de centenars de terapeutes, i s’ha anat expandint mitjançant petits seminaris de formació molt personalitzats.

La dinàmica del treball Geocrom s’assenta en una base sanadora de tipus acupuntural, encara que els seus fonaments terapèutics són de naturalesa metafísica i quàntica, i amb una gran transcendència psico-anímica. La Sanació Geocrom avui és considerada i constatada com una excel·lent eina d’auto-coneixement i d’auto-sanació, de revisió atenta de l’inconscient, de potenciació de la direcció o camí existencial, d’ampliació de l’atenció plena o mindfulness, i és considerada com una gran via d’evolució i expansió de la consciència.

En la pràctica de la Geocromoterapia s’empra tres components simultàniament: la Geometria, el Cromatisme i la Llum; aquests són els tres principis actius quàntics empleats en la dinàmica Geocrom, com a arquetips, claus, codis o freqüències que ressonen amb el Camp Unificat universal, i amb els camps estructurals del creixement harmònic de la naturalesa i l’home, fins i tot en el seu tarannà psicològic i relacional.

Cada ésser humà, com a entitat viva inserida dins de la naturalesa i el cosmos, en la seva composició àurica posseeix una estructura geomètrica essencial, i s’ha comprovat durant gairebé tres dècades que tot ésser viu és reactiu a totes les pautes ordenades de la Geometria i proporcions matemàtiques, així com és reactiu (i no indiferent) a totes les freqüències o cromatisme de la Llum.

Cada patró, arquetip o codi Geocrom és un modulador de freqüències, un recodificador i un re-programador de registres, que actua fent ressonància mórfica amb les pautes harmòniques universals i els codis supra-conscients de l’ésser humà i el seu funcionament orgànic i energètic, ja que tots estem inserits en un Camp Unificat de matèria, energia i consciència. Aquests codis o símbols gràfics i cromàtics es transmeten mitjançant els biofotones cel·lulars a tots els plànols existencials de l’ésser.

La sagrada Geometria es pot entendre també com un llenguatge; els seus polígons o figures bàsiques, són signes o lletres de l’abecedari que empra la força de l’Harmonia Universal; triangles, pentàgons, cercles, dodecàgons… no són res més que figures i patrons plans, dels quals parteixen totes les geometries complexes i en volum, els poliedres. Conèixer aquest llenguatge i emprar-ho a consciència per sanar o evolucionar és el que ens aporta el paradigma de la Geocromoterapia.

Els codis primaris de la Llum i els patrons harmònics de la Geometria són considerats també símbols, semblats als marcadors d’un mapa, símbols o signes que indiquen camins, creus, vies o possibilitats d’experiències pendents de realitzar, o camins dignes d’explorar. Aquests codis geomètrics de color poden estimular punts neuràlgics de l’existència humana, per poder-nos re-evaluar a nosaltres mateixos, per sanar, obrir-nos a noves realitats existencials i evolucionar fluidament com a ànimes.

Cada arquetip o codi Geocrom és un modulador de freqüències i un ‘re-programador’ de registres, (transmetent-se mitjançant els biofotones cel·lulars i vies estructurals) un re-codificador que actua fent ressonància mórfica amb les pautes harmòniques universals i els codis del subconscient humà i el funcionament orgànic, ja que estem inserits dins un Camp Unificat de matèria, energia i consciència.

Conceptualment, els símbols geomètrics vénen a ser els ‘mediadors’ entre l’Existència i la Consciència, d’aquí ve l’actual concepte de ‘Geometria Sagrada’. Emprar els patrons geomètrics junt a un color de llum determinat, usar-los voluntàriament com a principis actius, com a entitats ressonants i com una simple intervenció terapèutica, és una interessant manera d’impregnar a l’existència humana de significat, i és una gran ajuda per posar atenció a les energies subtils que ens sustenten, per conèixer-les, dirigir-les i modificar harmònicament la realitat existencial, inclosa l’energia, la psique, la consciència de l’individu i la seva pròpia ànima en evolució.

En la pràctica terapèutica de la Geocromoterapia s’empren aquests codis geomètrics i colors de llum, com a ressonadors i indicadors per trobar camins alternatius més directes, sans i harmònics. De vegades, emprar els arquetips Geocrom pot crear resistències naturals des del punt de vista humà i egoic. Però aquests mateixos patrons naturals, harmònics i expansius de la geometria i la llum, són sempre benvinguts per l’Ànima o Consciència de cada ésser humà, perquè li permet canviar, avançar, obrir paràmetres del seu estadi actual, re-conèixer-se, re-avaluar-se, transcendir-se a si mateix, sincronitzar-se i sintonitzar-se amb la fluïdesa expansiva d’aquest Univers intel·ligent que ens envolta.

Les funcions terapèutiques de cadascun dels 77 filtres Geocrom existents, estan explicades àmpliament en el llibre ‘Geometría y Luz, una medicina para el alma de Marta Povo, portadora d’aquesta visió. Sabem que totes les explicacions dels arquetips investigats fins ara són tan sols ‘aproximacions’ assequibles per al procés a la Terra, és a dir, en la Dualitat, però cal entendre que aquesta dualitat de la vida humana està inserida i es regeix per la Unitat, les lleis universals, l’Origen… és a dir, per realitats més enllà del temps i de l’espai. Les funcions pròpies de la geometria harmònica i el cromatisme de la llum pertanyen a aquests plànols més subtils d’Unitat, plànols vibratoris amb els quals els homes també ressonem i també estan dins de nosaltres, encara que no els identifiquem fàcilment. La proporció áurea, la geometria i el color d’aquests símbols arquetípics que podem emprar, ressonen amb el nostre inconscient, amb la nostra essència anímica i amb els codis ordenats o pautes del creixement de la naturalesa i els cicles de la salut i plenitud.

Així, el codi equilibrat que aporta cada Arquetip Geocrom és una ‘pauta ordenada’ que ja existeix i existia en el nostre interior, és un patró harmònic que ja existeix i vibra en el nostre camp d’energia, fins i tot en el nostre entorn. La Geocromoterapia és un tipus de sanació que tan sols buida o neteja els vels superposats i les memòries que pot existir en l’ànima de cada ésser humà, o al seu espai vital. En emprar els elements terapèutics Geocrom, es recuperen, s’activen o desperten els codis d’harmonia, plenitud i unitat que tot individu posseeix de forma inherent abans i després del seu naixement.

Segons molts testimonis de la Geocromoterapia, en general avui és considerada com un interessant sistema de diagnòstic psico-anímic per a l’ésser humà, i també un bon diagnòstic energètic per a un hàbitat, però sobretot és una important eina de sanació energètica, anímica i de l’entorn. Té tres grans aplicacions: 1/el tractament individual sobre chakras mitjançant la sanació Geocrom, 2/el tractament mitjançant essències d’aigua de mar programada o codificada per prendre com a teràpia floral, i 3/el tractament o sanació d’un hàbitat.

Una síntesi dels efectes terapèutics constatats és la següent:

· La pràctica de la Geocromoterapia és una gran eina de revisió terapèutica, testatge o anàlisi energètic, psicològic i anímic o existencial.

· La visió Geocrom és una innovadora dinàmica sanadora integrativa (cos, ment, ànima i entorn) i a més és sistèmica, perquè quan un es sana, també es sana tot el seu entorn o sistema relacional.

· El treball terapèutic amb els arquetips Geocrom és un bon mètode de medicina preventiva, d’activació dels cicles vitals saludables, i també un potent educador de la psique i del caràcter en termes de salut.

· És una excel·lent eina d’auto-coneixement, d’auto-revisió del insconscient, de dirigir l’ego, explorar la psique i potenciar la capacitat d’atenció i observació del que vivim, ampliant la consciència.

· Els símbols Geocrom activen i amplifiquen la lucidesa mental, la coherència, la capacitat creativa, l’harmonia i pau interior, l’adaptació a la vida i a l’entorn, i faciliten l’optimització dels recursos interns.

· Aquests codis universals incideixen majorment sobre les pautes de comportament apreses o gravades en el seu registre akàsic particular, i sobre els registres de la memòria cel·lular i etèrica.

· És un subtil i efectiu mitjà per sanar l’ànima (que és l’origen de la psique, de l’energia i del cos) i aquests codis o pautes harmòniques amplifiquen la consciència i activen el desenvolupament personal i espiritual de l’ésser humà.

· Els arquetips Geocrom desperten la capacitat d’alliberar-nos de l’entorn condicionant i de la complexa dinàmica energètica i psicològica entre individus, harmonitzant els vincles i les relacions socials, personals o laborals.

· Tracten la memòria cel·lular, els problemes ancestrals, els codis repetitius i equilibren energèticament la programació cromosòmica, orgànica i energètica.

· Potencien i eduquen la intel·ligència emocional, l’hemisferi dret, la sensibilitat, la intuïció i la creativitat.

· Totes les aplicacions Geocrom activen la capacitat de sincronitzar-se i de sintonitzar-se amb les lleis naturals de l’Univers expansiu o xarxa que ens envolta i uneix, anant a favor de la Vida amb menys resistències.

· Els arquetips Geocrom (diagnosticats a priori per a cada persona) són etiològics i actuen sobre les causes energètiques que van provocar les alteracions en la nostra memòria cel·lular o registres vivencials.

> Descarregar text:  QUÉ ÉS EL MÉTODO GEOCROM

VARIACIO GEOCROM 1

esquema-3-planos-existencia-1-768x439